หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

การปฏิบัติงานประจำวัน วันที่ 9 พฤศจิกายน 2555
- ยืนเวรประจำวันหน้าประตูทางเข้าของโรงเรียน
- จัดกิจกรรมหน้าเสาธง
- จัดกิจกรรมการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 เป็นเวลา 2 ชั่วโมง
- ตรวจงานนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที 5/2
-ตรวจงานนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 ต่อ
- ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 ทำเวรประจำวัน

การปฏิบัติงานประจำวัน วันที่ 8 พฤศจิกายน 2555
- จัดกิจกรรมหน้าเสาธง
- ตรวจงานนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6
- ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 ทำเวรประจำวัน


การปฏิบัติงานประจำวัน วันที่  7  พฤศจิกายน 2555
- จัดกิจกรรมหน้าเสาธง
- ประชุมผู้ปกครอง ช่วยให้คำแนะนำและดูแลผู้ปกครอง
- จัดกิจกรรมการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6 เป็นเวลา 2 ชั่วโมง
- ให้นักเรียนทำเวรประจำวัน


การปฏิบัติงานประจำวัน วันที่  6 พฤศจิกายน 2555
- จ้ดกิจกรรมหน้าเสาธง
- ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ให้ครูพี่เลี้ยงตรวจ
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/7 เป็นเวลา 2  ชั่วโมง
- ตรวจงานนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/7 
- ให้นักเรียนทำเวรประจำวัน


การปฏิบัติงานประจำวัน วันที่ 5 พฤศจิกายน 2555
- จัดกิจกรรมหน้าเสาธง
- ช่วยครูพี่เลี้ยงไปเอาเอกสาร/ใบงานที่ห้องก็อปปี้ ปริ้น 
- ทำแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมสอนในสัปดาห์หน้า
- ให้ครูพี่เลี้ยง ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้
- จัดกิจกรรมการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/8 เป็นเวลา 2 ชั่วโมง
- ให้นักเรียนทำเวรประจำวัน
การปฏิบัติงานประจำวัน วันที่ 2 พฤศจิกายน 2555
- เข้าร่วมประชุมร่วมกับครูพี่เลี้ยงเพื่อความชี้แจงและคำแนะนำในการฝึกการปฏิบัติการในสถานศึกษา
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 เป็นเวลา 2 ชั่วโมง
- ให้นักเรียนทำเวรประจำวัน


การปฏิบัติงานประจำวัน วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555
- จัดกิจกรรมหน้าเสาธง
- เข้าพบผู้อำนวยการโรงเรียน
- ช่วยครูพี่เลี้ยงกรอกข้อมูลนักเรียนเกี่ยวกับน้ำหนักและส่วนสูง
- ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 ทำเวรประจำวัน